Domov pre dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú pomôcť v starobe

Ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť

Základné informácie o poskytovaní opatrovania v domácnostiach a v zariadení opatrovateľskej služby

 Opatrovateľská služba sa poskytuje podľa zákona o sociálnych službách ( - ďalej len zákon-Z.č.448/2008Z.z. v platnom znení.), ako jedna z foriem pomoci odkázaným osobám, ktoré spĺňajú podmienky na jej poskytovanie. Môže byť poskytovaná ako domáca opatrovateľská služba, alebo služba v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS).

 Sú aj ďalšie možnosti sociálnej pomoci chorým a sociálne odkázaným občanom, ktoré poskytujú obce alebo vyššie územné celky, zväčša formou v pobytových zariadeniach. Podrobnejšie o týchto službách je v zákone.

    Opatrovateľskú službu a služby v ZOS poskytujú obce prostredníctvom Spoločnej úradovne samosprávy n.o. V Novom Meste nad Váhom ( referentka Lenka Janetzká  tel. 032/7745 832 ). Opatrovateľská služba môže byť  poskytovaná osobe, ktorá je:

1.  odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Podľa prílohy č.3 zákona. Stupeň odkázanosti sa určuje posúdením podľa stanovených kritérií na základe zdravotného  posudku.

2.  odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy ( hygiena, stravovanie a pod.), pri starostlivosti o svoju domácnosť a pod. podľa prílohy č.4 zákona.

Rozsah opatrovateľskej služby sa určuje v hodinách podľa posúdenia. Zákon určuje aj dôvody neposkytnutia opatrovateľskej služby.

V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť terénnu opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje :

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,

6. stravovanie,

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba

 ZOS je umiestnené v obci Moravské Lieskové.

 V prípade požiadavky občana na poskytovanie opatrovateľskej služby vo svojej domácnosti, alebo umiestnenie do ZOS,  najskôr požiada o posúdenie osoby, či a na aký stupeň spĺňa kritériá odkázanosti na pomoc inej osoby. Tlačivo a postup pri podávaní žiadosti je v časti „Formuláre“.

 Ak je občan posúdený, určí sa rozhodnutím obce, kde má trvalý pobyt, rozsah opatrovania a výška úhrady za opatrovanie. Úhrada je stanovovaná na základe ekonomicky oprávnených nákladov každou obcou vo všeobecne záväznom nariadení obce s trvalým pobytom žiadateľa. Pokiaľ dôjde k dohode, opatrovaný, obec, a SÚS n.o. uzatvoria zmluvu, v ktorej sa stanovia podmienky, rozsah a výška úhradu za opatrovanie.

 Pokiaľ je opatrovaný umiestnený do ZOS, tak výška úhrady je stanovená podľa nákladov na jeho opatrovanie, po odpočítaní príspevku od štátu prípadne aj obce obce.

 Výška úhrady sa upravuje, pokiaľ opatrovaný alebo osoby blízke, nemajú dostatočný finančný príjem alebo majetok tak, aby im po úhrade za služby zostal zákonom stanovený min príjem 1,4 -násobku životného minima pri opatrovateľskej službe a 25% životného minima pri umiestnení v ZOS. Konkrétna výška úhrady za služby v ZOS sú  podľa cenníka služieb a určujú sa v zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. 

Obslužnú starostlivosť nepretržite vykonávajú pracovníci sociálnej starostlivosti. Tím pracovníkov poskytuje starostlivosť s dôrazom na citlivý prístup. V ZOS je vykonávaná podľa doporučení lekára i rehabilitácia jednoduchými cvikmi alebo prístrojmi. V ZOS sú tiež oddelenia pre obyvateľov, ktorí vyžadujú zvýšenú ošetrovateľskú starostlivosť.

Vyhľadávanie

Kontakt

Spoločná úradovňa samosprávy n.o. Klčové 109/34
Nové Mesto nad Váhom
915 01
SUSn.o. Nové Mesto n/V- 0904 294 412
ZOS-Mor. Lieskové 032/7792 328
0903 771 768